தூண்டல் அலுமினியம் உருகும் உலை பயன்பாடு

தூண்டல் அலுமினியம் உருகும் உலை பயன்பாடு சேனல் தூண்டல் உலை என வடிவமைக்கப்பட்ட உருகும் உலை, மொத்தமாக 50 டன் வைத்திருக்கும் திறன் மற்றும் அதிகபட்சமாக 40 டி எடையுள்ள ஒரு பயனுள்ள ஊற்றக்கூடிய எடை கொண்டது. உருகும் சக்தி உலை தரையில் வரையறுக்கப்பட்ட கோணங்களில் பொருத்தப்பட்ட நான்கு தூண்டிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, மொத்தம் 3,400 கிலோவாட் இணைக்கப்பட்ட சுமை. … மேலும் வாசிக்க