மந்த வாயு மற்றும் வெற்றிட தொழில்நுட்பத்துடன் தூண்டல் வெப்பமாக்கல் செயல்முறை

மந்த வாயு மற்றும் வெற்றிட தொழில்நுட்பத்துடன் தூண்டல் வெப்பமாக்கல் செயல்முறை

சிறப்பு பொருட்கள் அல்லது பயன்பாட்டு பகுதிகளுக்கு சிறப்பு செயலாக்கம் தேவைப்படுகிறது.

வழக்கமான தூண்டல் பிரேஸிங் செயல்பாட்டின் போது பயன்படுத்தப்படும் ஃப்ளக்ஸ் பெரும்பாலும் அரிப்பு மற்றும் பணியிடத்தில் எரிகிறது. ஃப்ளக்ஸ் சேர்த்தல் கூறு பண்புகளின் குறைபாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும். மேலும், வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் ஆக்ஸிஜன் காரணமாக பணிப்பகுதியின் நிறமாற்றம் ஏற்படுகிறது.

மந்த வாயு அல்லது வெற்றிடத்தின் கீழ் பிரேஸிங் செய்யும்போது இந்த சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம். பாதுகாப்பு வாயுவின் கீழ் தூண்டல் பிரேசிங்கின் போது திறந்த சுடர் இல்லாததால், மந்த வாயு முறையை தூண்டல் வெப்பத்துடன் நன்றாக இணைக்க முடியும் மற்றும் ஓட்டம் தொடர்பான நிலைமைகளை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.