வண்ணப்பூச்சு அகற்ற தூண்டல் பூச்சு அகற்றுதல்

வண்ணப்பூச்சுகளை அகற்ற தூண்டல் பூச்சு அகற்றுதல் தூண்டல் பூச்சு அகற்றுதல் கொள்கை தூண்டல் கோட்பாடு தூண்டல் கொள்கையால் செயல்படுகிறது. எஃகு அடி மூலக்கூறில் வெப்பம் உருவாகிறது மற்றும் பிணைப்பு உடைக்கப்படுகிறது. பூச்சு பின்னர் சிதைந்து போகாமல் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டு, மாசுபடுத்தும் முகவர்களிடமிருந்து முற்றிலும் விடுபடுகிறது, அதாவது குண்டு வெடிப்பு ஊடகங்கள். இது வெளிப்படையாக கழிவுகளை அகற்றுவதற்கும் மறுசுழற்சி செய்வதற்கும் செய்கிறது… மேலும் வாசிக்க