டெக் மற்றும் பல்க்ஹெட் ஆகியவற்றிற்கான தூண்டல் நேராக்குதல்

டெக் மற்றும் பல்க்ஹெட் நேராக்கத்திற்கான தூண்டல் ஸ்ட்ரைட்டனிங் செயல்முறை கப்பல் கட்டும் தொழில் (டெக் ஸ்ட்ரெய்டனிங்), கட்டுமானத் தொழில் (பாலங்களை நேராக்குதல்) மற்றும் ரயில்கள்/டிரக்குகள் தொழில் (இன்ஜின்கள் உற்பத்தி மற்றும் பழுது பார்த்தல்) ஆகியவற்றில் எங்கள் நேரத்தைச் சேமிக்கும் டெக் மற்றும் பல்க்ஹெட் நேராக்க தீர்வுகள் தூண்டல் சூடாக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன. ரோலிங் ஸ்டாக் மற்றும் கனரக சரக்கு வாகனங்கள்). தூண்டல் நேராக்குதல் என்றால் என்ன? தூண்டல் நேராக்க ஒரு சுருளைப் பயன்படுத்துகிறது… மேலும் படிக்க