தூண்டல் கடினப்படுத்துதல் மேற்பரப்பு செயல்முறை

தூண்டல் கடினப்படுத்துதல் மேற்பரப்பு செயல்முறை பயன்பாடுகள் தூண்டல் கடினப்படுத்துதல் என்றால் என்ன? தூண்டல் கடினப்படுத்துதல் என்பது வெப்ப சிகிச்சையின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் போதுமான கார்பன் உள்ளடக்கம் கொண்ட ஒரு உலோக பகுதி தூண்டல் துறையில் சூடேற்றப்பட்டு பின்னர் விரைவாக குளிர்ந்து விடுகிறது. இது பகுதியின் கடினத்தன்மை மற்றும் உடையக்கூடிய தன்மை இரண்டையும் அதிகரிக்கிறது. தூண்டல் வெப்பமாக்கல் ஒரு உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட வெப்பத்தை வைத்திருக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது… மேலும் படிக்க