தூண்டல் அலுமினிய பிரேசிங் செயல்முறை

தூண்டல் அலுமினிய பிரேசிங் செயல்முறை

தூண்டல் அலுமினிய பற்றாக்குறை தொழில்துறையில் மிகவும் பொதுவானதாகி வருகிறது. ஒரு மாதிரி உதாரணம் ஒரு வாகன வெப்பப் பரிமாற்றி உடலுக்கு பல்வேறு குழாய்களை பற்றவைக்கின்றது. அலுமினியம் தூண்டுதலின் மூலம் வெப்பத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் மற்றும் அதன் வெப்பக் கடத்துத்திறன் செம்பருடன் ஒப்பிடும்போது 60% ஆகும். அலுமினிய பாகங்களுக்கான ஒரு வெற்றிகரமான தூண்டுதல் பற்றாக்குறை செயல்பாட்டில் கொதிகலன் வடிவமைப்பு மற்றும் வெப்பப் பாய்வுக்கான நேரம் மிகவும் முக்கியமானது. குறைந்த வெப்பநிலை அலுமினிய பிரேஸ் பொருட்கள் சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் அலுமினிய கூட்டங்கள் அதிக அளவு பற்றாக்குறை உள்ள சுடர் மற்றும் உலை வெப்பமூட்டும் பதிலாக திறம்பட பதிலாக தூண்ட அனுமதி.

அலுமினிய பாகங்களை வெற்றிகரமாக தூண்டுவது, அலுமினிய அலுமினியத்திற்கான சரியான துருப்பிடம் நிரப்பு பொருளுக்கு தேவைப்படுகிறது மற்றும் பிரேஜ் கலவைக்கான சரியான பாய்வு. பிரேஸை நிரப்பு உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் சொந்த உரிமையுடனான அலுமினிய பிரேஜ் அலாய்ஸையும் கலப்பான் பொருட்களையும் கொண்டுள்ளனர்.